Saturday, 28 March 2015
 
  หน้าหลัก arrow แผนพัฒนาบุคลากร
template designed by peekmambo.com
 
รวม vdo อบต.
จักรยานแรลลี่ อบต.บ้านเกาะ 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
มิวสิควีดีโอ ตำบลบ้านเกาะ
ส่งกำลังใจให้นายกตา นายกขวัญใจตำบลบ้านเกาะ
สรุปรายงานประจำปี 2553-2554
สารธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาค1
สายธารน้ำใจช่วยภัย(น้ำท่วม)ภาค2
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติตำบล
ข้อมุลตำบล
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ตราสัญลักษณ์ อบต.บ้านเกาะ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศราคากลาง
รายละเอียดโครงการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศโครงสร้าง อบต.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนกลยุทธิ์การบริหาร
แผนการฝึกอบรมบุคลากร
มอบอำนาจนายก
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศรับสมัครบุคลากร
สภา อบต.บ้านเกาะ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
หนังสือเชิญประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
ข้อบัญญัติตำบล
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การคำนวณค่าภาษีรายปี 2557
การชำระภาษี ประเภทต่าง ๆ
รายงานผลปฏิบัติการ
แผนพัฒนาตำบล
แถลงผลการปฏิบัติงาน
ลดระยะการปฏิบัติงาน
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
แผนการดำเนินงาน
OTOP อบต.บ้านเกาะ
หม้อแกงฟัก
ด้านสิ่งแวดล้อม
บทความสิ่งแวดล้อม
โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
แบบขออนุญาตขุดเจาะ
ข้อบังคับตำบล ต่าง ๆ
เมนูอื่นๆ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์1
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์2
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ค้นหากฤษฎีกา
ระบบหลักประกันสุขภาพ
คำสั่งกองทุน ฯ
ระเบียบกองทุน ฯ
บันทึกข้อตกลง
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ
แผนพัฒนาบุคลากร PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   

แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี

พ.ศ. 2552 – 2554

 

ส่วนที่ 1

 บทนำ

 1.  หลักการและเหตุผล

                   ประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดนคราชสีมา  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2545 หมวดที่ 12 การบริหารงานบุคคล ส่วนที่ 3 การพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ซึ่งกำหนดให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำแผนพัฒนาพนักงาส่วนตำบล เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรม อันจะทำให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการในตำแหน่งนั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งในการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ต้องกำหนดตามกรอบของแผนแม่บทการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด โดยให้กำหนดเป็นแผนการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลมีระยะเวลา 3 ปี ตามกรอบของแผนอัตรากำลังขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งวิธีการพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ให้คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.จังหวัด)  ดำเนินการเองหรืออาจมอบให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่เหมาะสมดำเนินการ  หรือหน่วยงานอื่น  โดยวิธีการพัฒนาวิธีใดวิธีหนึ่ง  หรือหลายวิธีก็ได้  ตามความจำเป็น ความเหมาะสม เช่น การปฐมนิเทศ การฝึกอบรม การศึกษาดูงาน  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  การสัมมนา  การสอนงาน  การให้คำปรึกษาหรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม

                   จากหลักการและเหตุผลดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  จึงได้จัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล 3 ปี (พ.ศ. 2552 – 2554) ขึ้นเพื่อเป็นการกำหนดให้พนักงานส่วนตำบลทุกคนต้องได้รับการพัฒนาทุกตำแหน่ง  โดยให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลัง 3 ปี

 

2.  วัตถุประสงค์

                   2.1  เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากร  และเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  และวิธีการปฏิบัติงานตามลักษณะงานที่รับผิดชอบ

2.2  เพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ  ในสถานการณการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น

                    2.3  เพื่อให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาด้านคุณธรรม  จริยธรรม 

                    2.4  เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการจัดการพัฒนาและฝึกอบรมบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ

                    2.5  เพื่อดำรงรักษาบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้อยู่คู่องค์กรต่อไป

 


 

3.  เป้าหมาย

1  ความคาดหวังในการบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล

บ้านเกาะในระยะสั้น

ผู้บริหาร

                   1.1  พนักงานในองค์กรสามารถนำนโยบายของผู้บริหารไปปฏิบัติให้สำเร็จลุล่วง

                   1.2  การบริหารงานขององค์กรเป็นไปอย่างโปร่งใส  พนักงานมีคุณธรรม  และจริยธรรม

                   1.3  พนักงานมีความรู้  และมีทักษะในการปฏิบัติงานเพื่อให้การปฏิบัติงานขององค์กรมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

พนักงานส่วนตำบล

                   1.4  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้บริหารทุกคน 
ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปี อย่างน้อย
1  หลักสูตร/โครงการ 

                    1.5  องค์กรให้การสนับสนุนพนักงานส่วนตำบลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติทุกคน 

 ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างละ 1 หลักสูตร/โครงการ

                    1.6  องค์กรให้การสนับสนุนลูกจ้างประจำ/พนักงานจ้าง ให้ได้รับการพัฒนาในแต่ละปีอย่างน้อย 1 หลักสูตร/โครงการ

 

4.  หลักสูตรในการฝึกอบรม

                   การพัฒนาสำหรับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะแต่ละตำแหน่งต้องได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรหรือหลายหลักสูตร ดังนี้

                   1.  หลักสูตรความรู้พื้นฐานในการปฏิบัติราชการ

                   2.  หลักสูตรการพัฒนาเกี่ยวกับงานในหน้าที่รับผิดชอบ

                   3.  หลักสูตรความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละตำแหน่ง

                   4.  หลักสูตรด้านการบริหาร

                   5.  หลักสูตรด้านคุณธรรมและจริยธรรม

 

5.  วิธีการพัฒนา

                   องค์การบริหารส่วนบ้านเกาะ  เป็นหน่วยงานดำเนินการเองหรืออาจดำเนินการร่วมกับคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครราชสีมา  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง  โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจำเป็นและคามเหมาะสมดังนี้

 

 

- 3 -

 

                   1.  การปฐมนิเทศ  จะดำเนินการก่อนที่จะมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่  ก่อนการบรรจุเข้ารับราชการเฉพาะพนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานจ้างที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งใหม่

                   2.  การฝึกอบรม   อาจดำเนินการโดยองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  คณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลนครราชสีมา  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  หรือหน่วยงานราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง และเหมาะสม

                   3.  การให้ทุนการศึกษา  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  ได้ตั้งทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  โดยตั้งงบประมาณตามหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  ที่ มท 0808.2/1342  ลงวันที่  18  กรกฎาคม  2550  เรื่อง ซักซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                   4.  การประชุมเชิงปฏิบัติการ  หรือการสัมมนา  อาจดำเนินการโดย อบต. ก.อบต.นครราชสีมา  สถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

                   5.  การดูงาน  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ  จะจัดทำโครงการศึกษาดูงาน อบต.ที่ได้รับรางวัลธรรมาภิบาล หรือหน่วยงานอื่นที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีเด่น โดยคำนึงถึงสถานะทางการคลังของ อบต.ด้วย

                   6.  การสอนงาน  การให้คำปรึกษา  หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม  ทำโดยหัวหน้างานหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ได้มอบหมายทำการสอนงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา

 

6.  งบประมาณ

                   งบประมาณในการดำเนินการพัฒนา  องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะต้องจัดสรรงบประมาณสำหรับการพัฒนาพนักงานส่วนตำบลตามแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลอย่างชัดเจนแน่นอนโดยคำนึงถึงหลักความประหยัด คุ้มค่า  เพื่อให้การพัฒนาพนักงานส่วนตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

 

7.  การติดตามและประเมินผล

                   1.  กำหนดให้ผู้เข้ารับการพัฒนาต้องรายงานผลการเข้ารับการพัฒนาภายใน 7 วัน  นับแต่วันกลับจากการอบรม / สัมมนา / ฝึกปฏิบัติ  เพื่อเสนอต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ

                   2.  ติดตามประเมินผลโดยคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล ทุกระยะ 4 เดือน เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงาน  โดยพิจารณาเปรียบเทียบผลการปฏิบัติงานก่อนและหลังการพัฒนาตามข้อ 1

                   3.  นำผลการติดตามประเมินผลของคณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล  ใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดหลักสูตรวิธีการพัฒนาตามความเหมาะสมและความต้องการของบุคลากรในหน่วยงานต่อไป

 

 

 

 
 
 
< ก่อนหน้า   ถัดไป >


 
แผนที่อบต.บ้านเกาะ
แผนที่อบต.บ้านเกาะ


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai

Get The Best Free Mambo Templates at www.peekmambo.com