Saturday, 18 April 2015
 
  หน้าหลัก arrow แผนพัฒนาบุคลากร
template designed by peekmambo.com
 
รวม vdo อบต.
จักรยานแรลลี่ อบต.บ้านเกาะ 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
มิวสิควีดีโอ ตำบลบ้านเกาะ
ส่งกำลังใจให้นายกตา นายกขวัญใจตำบลบ้านเกาะ
สรุปรายงานประจำปี 2553-2554
สารธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาค1
สายธารน้ำใจช่วยภัย(น้ำท่วม)ภาค2
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติตำบล
ข้อมุลตำบล
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
ตราสัญลักษณ์ อบต.บ้านเกาะ
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศราคากลาง
รายละเอียดโครงการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศโครงสร้าง อบต.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนกลยุทธิ์การบริหาร
แผนการฝึกอบรมบุคลากร
มอบอำนาจนายก
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศรับสมัครบุคลากร
สภา อบต.บ้านเกาะ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
หนังสือเชิญประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
ข้อบัญญัติตำบล
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การคำนวณค่าภาษีรายปี 2557
การชำระภาษี ประเภทต่าง ๆ
รายงานผลปฏิบัติการ
แผนพัฒนาตำบล
แถลงผลการปฏิบัติงาน
ลดระยะการปฏิบัติงาน
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
แผนการดำเนินงาน
OTOP อบต.บ้านเกาะ
หม้อแกงฟัก
ด้านสิ่งแวดล้อม
บทความสิ่งแวดล้อม
โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
แบบขออนุญาตขุดเจาะ
ข้อบังคับตำบล ต่าง ๆ
เมนูอื่นๆ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์1
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์2
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ค้นหากฤษฎีกา
ระบบหลักประกันสุขภาพ
คำสั่งกองทุน ฯ
ระเบียบกองทุน ฯ
บันทึกข้อตกลง
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ
แผนการฝึกอบรมบุคลากร PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   

                      แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบลองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ 
                                  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา 
                                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
                                        
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้า
หมาย
วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
การดำเนินงาน
การติดตาม
ประเมินผล
1 ประชุมประจำเดือนพนักงานส่วนตำบล
ลูกจ้างและพนักงานจ้าง รวมถึงคณะผู้บริหาร
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้าง และ
พนักงานจ้าง ยังขาดความเข้าใจใน
ระเบียบและการปฏิบัติ
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างและ พนักงานจ้างทุกคน ได้รับทราบแนวทางการปฏิบัติงานต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในด้านต่าง ๆ พร้อมรายงานสิ่งที่ได้รับมอบหมาย 30 ประชุมประจำ
เดือน 1 ครั้ง/เดือน
- ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
อบรมบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดโดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นหรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
2 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและ
บัญชี (เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
งานสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
1 การฝึกอบรม 23,500 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
3 หลักสูตรนักบริหารงานช่าง 
(เหมาะสำหรับนักบริหารงานช่าง)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
1 การฝึกอบรม 32,300 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
4 หลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
(เหมาะสำหรับนายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
1 การฝึกอบรม 9,900 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
5 หลักสูตรเลขานุการ
นายกองค์การบริหารส่วตำบล
(เหมาะสำหรับเลขานุการนายก อบต.)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเลขานุการนายก อปท.)
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
1 การฝึกอบรม 15,400 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
6 หลักสูตรรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล (เหมาะสำหรับรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล) เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของรอง นายก อบต.)
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
2 การฝึกอบรม 48,000 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้า
หมาย
วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
การดำเนินงาน
การติดตาม
ประเมินผล
7 หลักสูตรนักบริหรงาน อปท.
(เหมาะสำหรับปลัด อบต. )
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
1 การฝึกอบรม 32,300 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
8 หลักสูตรประธาน/รองประธานสภา อบต.
(เหมาะสำหรับประธานสภา/รองประธานสภา อบต)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
2 การฝึกอบรม 48,000 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
9 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
(เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงิน
และบัญชี)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
1 การฝึกอบรม 23,500 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
10 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
(เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
1 การฝึกอบรม 23,500 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
11 หลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ
(เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานพัสดุ)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และมีการเปลี่ยนแปลง
1 การฝึกอบรม 23,500 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
12 หลักสูตรสมาชิกสภา อบต.
(เหมาะสำหรับสมาชิกสภา อบต.)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของสมาชิกสภา อบต.
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
12 การฝึกอบรม 60,000 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
13 หลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับบุคลากร
(เหมาะสำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านคอมพิวเตอร์ 6 การฝึกอบรม 48,000 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
14 หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยเบื้องต้น
(เหมาะสำหรับพนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างทุกคน)
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง 
4 การฝึกอบรม 30000 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
ที่ โครงการ/หลักสูตรการพัฒนา หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้า
หมาย
วิธีการพัฒนา งบประมาณ ระยะเวลา
การดำเนินงาน
การติดตาม
ประเมินผล
15 ระดับปริญญาโท เป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพด้านระดับการเรียน เพิ่มพูนความรู้ พัฒนาศักยภาพ
ด้านระดับการเรียน
1 การศึกษาใน
สถานบันที่มีข้อ
ตกลงกับกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นหรือสถานบันอื่นที่เป็นของรัฐ
60,000 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานผลการเรียน
16 หลักสูตรเจ้าพนักงานป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ในการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนตำบล
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
หน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง
1 การฝึกอบรม 30,500 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานผลการเรียน
17 การฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพ
สมาชิกสภา อบต. ผู้บริหาร อบต
เป็นการเพิ่มพูนความรู้ พัฒนา
ศักยภาพของสมาชิกสภา อบต.
ผู้บริหาร อบต.
เพื่อให้ทราบและเข้าใจการปฏิบัติ
อำนาจหน้าที่ ระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้องและมีการเปลี่ยนแปลง 
10 การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 70,000 ต.ค.53-ก.ย.54 รายงานการ
ฝึกอบรม
ถัดไป >


 
แผนที่อบต.บ้านเกาะ
แผนที่อบต.บ้านเกาะ


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai

Get The Best Free Mambo Templates at www.peekmambo.com