Friday, 27 February 2015
 
  หน้าหลัก arrow แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
template designed by peekmambo.com
 
รวม vdo อบต.
จักรยานแรลลี่ อบต.บ้านเกาะ 2556
งานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
มิวสิควีดีโอ ตำบลบ้านเกาะ
ส่งกำลังใจให้นายกตา นายกขวัญใจตำบลบ้านเกาะ
สรุปรายงานประจำปี 2553-2554
สารธารน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วม ภาค1
สายธารน้ำใจช่วยภัย(น้ำท่วม)ภาค2
เมนูหลัก
หน้าหลัก
ประวัติตำบล
ข้อมุลตำบล
ผู้บริหาร
สมาชิก อบต.
กระดานสนทนา
ติดต่อเรา
จัดซื้อ-จัดจ้าง
ประกาศสอบราคาจ้าง
ประกาศสอบราคาซื้อ
ประกาศราคากลาง
รายละเอียดโครงการ
ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
งานบริหารงานบุคคล
ประกาศโครงสร้าง อบต.
แผนพัฒนาบุคลากร
แผนกลยุทธิ์การบริหาร
แผนการฝึกอบรมบุคลากร
มอบอำนาจนายก
แผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง
แผนอัตรากำลัง
ประกาศรับสมัครบุคลากร
สภา อบต.บ้านเกาะ
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาฯ
ประกาศเรียกประชุมสภาฯ
หนังสือเชิญประชุมสภา
รายงานทางการเงิน
ข้อบัญญัติตำบล
รายงานรายรับ-รายจ่าย
การคำนวณค่าภาษีรายปี 2557
การชำระภาษี ประเภทต่าง ๆ
รายงานผลปฏิบัติการ
แผนพัฒนาตำบล
แถลงผลการปฏิบัติงาน
ลดระยะการปฏิบัติงาน
แผนจัดหาพัสดุประจำปี
ติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ
แผนการดำเนินงาน
OTOP อบต.บ้านเกาะ
หม้อแกงฟัก
ด้านสิ่งแวดล้อม
บทความสิ่งแวดล้อม
โหลดแบบฟอร์มต่างๆ
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง
แบบขออนุญาตขุดเจาะ
ข้อบังคับตำบล ต่าง ๆ
เมนูอื่นๆ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์1
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์2
ค้นหาราชกิจจานุเบกษา
ค้นหากฤษฎีกา
ระบบหลักประกันสุขภาพ
คำสั่งกองทุน ฯ
ระเบียบกองทุน ฯ
บันทึกข้อตกลง
ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ ฯ
แบบฟอร์มขออนุญาตก่อสร้าง PDF พิมพ์ ส่งเมล
เขียนโดย Administrator   

           แบบ ข.๑

 

เลขที่รับ.......................................

วันที่................................................

ลงชื่อ................................ผู้รับคำขอ

 

 

คำขออนุญาตก่อสร้างอาคาร

ดัดแปลงอาคารหรือรื้อถอนอาคาร

 

                                  
                                           เขียนที่………………….………………….…

                                                                                                               
                                                                วันที่..............เดือน........................พ.ศ......................

 

            ข้าพเจ้า                                                                                  เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร

                   เป็นบุคคลธรรมดา อยู่บ้านเลขที่                  ตรอก/ซอย...........................ถนน…………...................หมู่ที่....................ตำบล/แขวง                                     อำเภอ/เขต......................................................................จังหวัด.................................................................                                                                                                                                    

  เป็นนิติบุคคลประเภท.............................................................จดทะเบียนเมื่อ..........................

เลขทะเบียน........................มีสำนักงานตั้งอยู่เลขที่.....................ตรอก/ซอย.........................ถนน.............................หมู่ที่..............ตำบล/แขวง.....................................อำเภอ/เขต....................................จังหวัด.......................................

โดย....................................................................ผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาตอยู่บ้านเลขที่.......................ตรอก/ซอย................................ถนน...............................................หมู่ที่...................ตำบล/แขวง.................................อำเภอ/เขต.................................จังหวัด.......................................................

                ขอยื่นคำขอรับใบอนุญาต                                                                ต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นดังต่อไปนี้

            ข้อ ๑  ทำการก่อสร้างอาคาร / ดัดแปลง / รื้อถอนอาคาร / บ้านเลขที่...................ตรอก/ซอย............................ ถนน                                                          หมู่ที่........................ตำบล/แขวง                                                                .อำเภอ/เขต                                                                จังหวัด                                                                                        .     โดย                                                                                                                                       เป็นเจ้าของอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑ เลขที่                                                                                                                   .เป็นที่ดินของ                                                                                                                                                                .

            ข้อ ๒ เป็นอาคาร

( ๑ ) ชนิด                                จำนวน                                   เพื่อใช้เป็น                                         .

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.............................................คัน

( ๒ ) ชนิด...............................จำนวน.....................................เพื่อใช้เป็น........................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.............................................คัน

( ๓ ) ชนิด...............................จำนวน.....................................เพื่อใช้เป็น........................................

โดยมีที่จอดรถ ที่กลับรถ และทางเข้าออกของรถ จำนวน.............................................คัน

                ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณที่แนบมาพร้อมนี้

            ข้อ ๓ มี                                                                                                                                เป็นผู้ควบคุมงาน                                                                        

.......................................................................................เป็นผู้ออกแบบและคำนวณ

            ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน                       วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับใบอนุญาต

            ข้อ ๕ พร้อมคำขอนี้ ข้าพเจ้าได้แนบเอกสารหลักฐานต่างๆมาด้วยแล้วคือ

(๑)    แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน จำนวน              ชุด ชุดละ               แผ่น

(๒)   รายการคำนวณหนึ่งชุด จำนวน...................แผ่น (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารสาธารณะ อาคาร

พิเศษ หรืออาคารที่ก่อสร้างด้วยวัตถุถาวรและวัตถุทนไฟเป็นส่วนใหญ่)

 

 

- 2 -

 

(๓)    หนังสือแสดงความเป็นตัวแทนของเจ้าของอาคาร (กรณีที่ตัวแทนเจ้าของอาคารเป็นผู้ขออนุญาต)

(๔)    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน วัตถุประสงค์ และผู้มีอำนาจลงชื่อแทนนิติบุคคลผู้ขออนุญาต

ที่ออกให้ไม่เกินหกเดือน (กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

                        (๕)  หนังสือแสดงว่าเป็นผู้จัดการ หรือผู้แทนซึ่งเป็นผู้ดำเนินกิจการของนิติบุคคล(กรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ขออนุญาต)

                        (๖)  หนังสือแสดงความยินยอม และรับรองของผู้ออกแบบและคำนวณอาคาร จำนวน                  ฉบับ พร้อมทั้งสำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม         หรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม             จำนวน                     ฉบับ      (กรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาดอยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)

                        (๗)  สำเนาหรือภาพถ่ายโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ส.ค.๑เลขที่...............................................จำนวน.................ฉบับ หรือหนังสือยินยอมของเจ้าของที่ดิน จำนวน................................ฉบับ

                        (๘)  หนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานตามข้อ ๓ จำนวน.....................ฉบับ

                        (๙)  สำเนาหรือภาพถ่ายใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมของผู้ควบคุมงาน จำนวน                     ฉบับ (เฉพาะกรณีที่เป็นอาคารมีลักษณะ ขนาด อยู่ในประเภทเป็นวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมหรือวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุมแล้วแต่กรณี)

                        (๑๐)  เอกสารอื่นๆ (ถ้ามี)

.                                                                                                                                                                                                .

.                                                                                                                                                                                                

(ลายมือชื่อ)                                                     .

 

                                                                                                 (                                             .)

     ผู้ขออนุญาต

 

หมายเหตุ  (๑)  ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ขีดฆ่า

  (๒) ใส่เครื่องหมาย £ ในช่อง £ หน้าข้อความที่ต้องการ

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

หมายเหตุของเจ้าหน้าที่

                จะต้องแจ้งให้ผู้ขออนุญาตทราบว่าจะอนุญาตหรือไม่อนุญาต หรือขยายเวลาภายในวันที่.........เดือน..................พ.ศ...................

            ผู้ขออนุญาตได้ชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาต.........................................เป็นเงิน...................บาท…..….สตางค์

และค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน.................................................................เป็นเงิน...................บาท..........สตางค์ รวมทั้งสิ้นเป็นเงิน.........................................บาท.............สตางค์(................................................................................)

ตามใบเสร็จรับเงินเล่มที่............เลขที่...............ลงวันที่...................เดือน...................................พ.ศ............................

 

ออกใบอนุญาตแล้ว เล่มที่...........ฉบับที่..............ลงวันที่...................เดือน.............................พ.ศ..................

 

(ลายมือชื่อ)

    (.....................................................)

                                                                           ตำแหน่ง.........................................................

 

< ก่อนหน้า


 
แผนที่อบต.บ้านเกาะ
แผนที่อบต.บ้านเกาะ


Mambo is Free Software released under the GNU/GPL License.
เว็บนี้ขับเคลื่อนด้วย Mambo LaiThai

Get The Best Free Mambo Templates at www.peekmambo.com